2023.01 | COFIX | 은행연합회
잔액기준COFIX
3.52 %
전기대비 + 0.33 10.34%
전년대비 + 2.22 170.77%
10Y
Max

INDEXerGO
기간 2010.02 ~ 2023.01
날짜 단위(%) 전기대비 전년대비
2023.01 3.52
+ 0.33
10.34%
+ 2.22
170.77%
2022.12 3.19
+ 0.34
11.93%
+ 2.00
168.07%
2022.11 2.85
+ 0.33
13.10%
+ 1.74
156.76%
2022.10 2.52
+ 0.27
12.00%
+ 1.45
135.51%
2022.09 2.25
+ 0.20
9.76%
+ 1.21
116.35%
2022.08 2.05
+ 0.22
12.02%
+ 1.03
100.98%
2022.07 1.83
+ 0.15
8.93%
+ 0.81
79.41%
2022.06 1.68
+ 0.10
6.33%
+ 0.66
64.71%
2022.05 1.58
+ 0.08
5.33%
+ 0.54
51.92%
2022.04 1.50
+ 0.06
4.17%
+ 0.44
41.51%
2022.03 1.44
+ 0.07
5.11%
+ 0.35
32.11%
2022.02 1.37
+ 0.07
5.38%
+ 0.24
21.24%
2022.01 1.30
+ 0.11
9.24%
+ 0.13
11.11%
더보기
정보
출처 : 은행연합회
주석
- COFIX(Cost of Funds INDEX)
은행들의 자금조달 관련 정보를 기초로 산출되는 자금조달비용지수
ㅇ 공시시작일 : 신규취급액기준 및 잔액기준(2010.2.16), 신잔액기준(2019.7.15), 단기(2012.12.20)
ㅇ 주기 : 월(신규취급액기준/ 잔액기준/ 신 잔액기준), 주(단기COFIX)
ㅇ COFIX 정보제공은행 : 신한은행, 우리은행, SC제일은행, 하나은행, KB국민은행, 한국씨티은행, NH농협은행, IBK기업은행

최종확인날짜
2023-02-06 19:12:16